Fråga från läsare: Jag tycker att det är så mycket papper som ska skrivas och ordnas med hela tiden. Hur långt kommer jag med muntliga avtal? När är det dags att se till att ha avtalen på papper? Går det att klara sig enbart på muntliga överenskommelser?

Experterna svarar: Enligt avtalslagen gäller som huvudregel att ett bindande avtal föreligger när någon har gett någon annan ett anbud och den senare antar anbudet. Man talar om anbud och accept (muntliga anbud måste dock antas direkt, om man inte har kommit överens om något annat). Avtal kan därför som huvudregel ingås formlöst, det vill säga att avtalet inte kräver någon särskild form för sin giltighet.

Denna princip är dock inte undantagslös. Tvingande lagstiftning gör att vissa avtal är underkastade särskilda formkrav för att vara giltiga, exempelvis avtal om köp av fast egendom. Vidare finns det även inom familjerätten och successionsrätten rättshandlingar som kräver viss form.

Ett muntligt avtal är således i princip giltigt. Skriftliga avtal är dock regelmässigt att föredra ­eftersom parterna då i högre grad är tvungna att klargöra sina respektive ståndpunkter. Härigenom undviker man oklarheter om vad som har avtalats. I händelse av tvist är den skriftliga handlingen av stor betydelse som bevismedel om innehållet i parternas överenskommelse.


Eva Fredriksson och Alexandra Kempe är några av dem som svarar i Internetworlds expertpanel.