Mätningar av besökstrafiken har varit föremål för mycket debatt under en längre tid. Det står helt klart att den klientbaserade insamlingsmetoden är den teknik för mätningar som är förhärskande på marknaden.

Ett av syftena med att ta fram en standard för mätningar av besök, unika besökare och efterföljande sidvisningar, är att skapa ett slags ”webbvaluta” så att besökstrafiken olika webbplatser ska kunna jämföras.

Metoden som har använts mycket länge för att särskilja webbläsare är cookies. -Cookies spelar en mycket central roll i sam-manhanget oavsett vad man anser om cookies vara eller inte vara. Att ignorera en konsekvent korrekt cookiehantering och bagatellisera cookies är att acceptera att avvikelser i mätningen av besökstrafik ökar.

Som Hans Nordlöv från KIA skrev i ett tidigare inlägg i Internetworld så raderas cookies med en ökande frekvens. Varför, kan man då fråga sig. Mycket beror på en ökad medvetenhet hos surfare om vad cookies används till i kombination med mindre lyckad användning av cookies. Ett exempel på det är så kallade cross-domain cookies som delas mellan webbplatser, på svenska brukar vi kalla dem ful-cookies.

Eftersom cookies är så centralt för trafikmätningar är det hög tid att samtliga involverade parter enas om hur cookies ska hanteras.

Se till att cookies:
1. inte delas mellan olika domäner
2. innehåller endast slumpvärden som etiketter för att kunna särskilja webbläsare
3. öppet och tydligt deklareras på webbplatsen

I en undersökning som jag gjort nyligen på webbplatser med en hög volym av besökare har följande mönster visat sig:

>> Fullständig blockering av cookies har ökat svagt de sista 3 månaderna. De ligger på 1-1,4 procent av alla sidvisningar.

>> Blockeringen av tredjepartscookies har ökat markant de sista 3 månaderna till 9 - 15 procent av alla sidvisningar.

Därför krävs att förstapartscookies används för mätningar av -besökstrafik. Den insamlingsserver som används för mätningarna måste alltså skicka ut cookies som ser ut att komma från sajten som mäts. Det är viktigt att pålitliga cookies sänds ut och tas emot. Utan dem blir snedvridningen av unika besökare och deras besök mycket märkbar. Att endast krympa tidsperioden som mätvärdena baseras på är inte långsiktigt.

De mätvärden som mest förekommer är sidvisningar, besök och unika besökare. Det finns ett flertal olika produkter som kan utföra dessa beräkningar enligt den standard som redan finns idag. Därför ter det sig mycket märkligt att endast två produkter godkänts av KIA sedan 2001, och trots att dessa två är godkända så är processen för att få en till produkt godkänd obefintlig.

Om en branschstandard ska uppfattas som konsekvent måste samtliga produkter som motsvarar kraven godkännas. Det optimala är att alla mäter efter samma metod, med rätt produkt för deras behov.

Fulton Yancy, nordenansvarig, Websidestory.