Undersökningsföretaget Millward Brown har på uppdrag av Google genomfört en online-undersökning i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Italien, Spanien och Tyskland, där 2 700 chefer i mellanstora och stora företag med minst 50 anställa på ett kontor, eller minst 25 anställda per kontor om företaget har fler.

Resultaten visar att 81procent av tillväxtföretagen i Europa upplever att sociala verktyg har hjälp dem att växa och expandera, och att 43 procent av respondenterna i Europa säger att de i framtiden kommer att använda sociala verktyg mer än de gör i dag, samma gäller 51 procent av de frekventa användarna, alltså de som använder sociala verktyg varje dag.

– Många stora företag har fortfarande regler kring användning av sociala verktyg och trots att många använder sociala medier privat, är det en helt annat procentsats som använder dem på jobbet, berättar Björn Söderin från Millward Brown.

Ola Hesselroth, developement manager och chief architect på HL Display, berättar vad hans företag hade att vinna på att ta bort företagets förbud mot sociala medier; han insåg bland annat de ekonomiska fördelarna med att inte behöva köpa in utrustning för att göra videochat.

– Det är svårt att förstå människor med andra kulturer om man inte ser dem, och Google Hangouts var gratis och eftersom man alltid är tillgänglig blir det lätt att ha möten. Jag ringer inte längre, utan det är Hangouts som gäller. En otrolig förbättring för vår del, säger han.

I dag används sociala verktyg för att dela information med sina kollegor och för att kommunicera med kollegor på andra arbetsplatser. Och de som använder verktygen tycker att det förbättrar kommunikationen och de upplever att tiden används mer effektivt och beslutsfattande går snabbare, enligt studien.

Dessutom visar studien att användning av sociala verktyg i företagen ökar produktiviteten och kreativiteten, samt att de som använder sociala verktyg upplever att det har ett intressantare jobb och blir i större grad befordrade än en icke-användare. Däremot syns en skillnad i attityder till sociala medier hos seniora och juniora chefer.

Seniora chefer, alltså de som sitter i, eller rapporterar till den högsta ledningsstyrelsen i företagen, är mer positiva till att använda sociala verktyg än juniora chefer, alltså mellancheferna. I Sverige är skillnaden dock inte lika stor som i resten av Europa.

– Seniora chefer ser möjligheten medan de juniora känner ett hot, att de tappar kontroll. Det är därför de seniora chefer är där de är, tror Robin Teigland, docent på Handelshögskolan som har forskat kring sociala nätverk i 15 år.

Hon menar att omkring 70 - 80 procent av alla företagsmöten sker informellt, alltså inte i ledningsmötena på jobbet, utan i ett chatrum på webben, eller på ett privat möte med en kollega på ett annat företag, och att det är mer troligt att en så kallad ”knowledge accident” uppstår där än vid ett formellt möte i styrelserummet.

Syftet med studien förutom att ta reda på hur chefer tänker kring sociala verktyg, är att få igång en debatt och sprida kunskap kring fördelarna med att använda och skapa sociala nätverk.

– När man frågar vad ett företag har för policy, så vet man ofta inte om man ens har någon. Man tar inte upp diskussion och visar bra eller dåliga exempel, så de vet inte hur de bör använda sociala medier. Om 900 miljoner människor använder Facebook så är det ganska troligt att de anställda också gör det. Frågan är vilken nytta företaget kan ha av det, säger Robin Teigland.

När företag lär sig att förstå sociala medier, så medför det en ny kultur till företaget, och ett helt nytt sätt att tänka som i grunden handlar om open source. Ju öppnare man är, desto mer kunskap får man i utbyte och man kan skapa nya produkter, berättar hon.

– Många chefer känner att de behöver en bekräftelse på att det faktiskt finns en nytta med sociala verktyg. Det vet att det är bra men de vet inte varför. Den här studien kan bevisa att det är bra att använda sociala verktyg i företaget, och då blir det lättare för cheferna att genomföra förändringar, säger Robin Teigland.